อดีตมนุษย์เงินเดือน ปัจจุบันว่างงาน หลายคนลืมใช้สิทธิ์ รับเงินทดแทน ว่างงาน

Image

มนุษย์เงินเดือน ตกงาน ฟังทางนี้

สิทธิประกันสังคม ลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตน กรณีตกงาน ลาออก หรือถูกเลิกจ้าง ผู้ประกันตนของกองทุนประกันสังคม มีสิทธิได้รับเงินชดเชยกรณีว่างงาน และสิทธิประโยชน์อื่นๆ จากสำนักงานประกันสังคมอีกด้วย

ตรวจเช็คสิทธิประกันสังคม

ตรวจสอบข้อมูลและสิทธิประโยชน์ ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th

หลักเกณฑ์ พิจารณาได้รับเงินชดเชย

ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงาน โดยไม่มีความผิดตามกฎหมาย

เอกสารที่ต้องใช้เพื่อขอรับประโยชน์ทดแทนจากประกันสังคม กรณีว่างงาน

  1. แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (สปส. 2-01/7) ขอได้ที่เจ้าหน้าที่

  2. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

  3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

  4. หนังสือรับรองการออกจากงานหรือสำเนาแบบแจ้งการลาออกจากงานของผู้ประกันตน (สปส.6-09) กรณีที่ไม่มีสำเนา สปส.6-09 ก็สามารถไปขึ้นทะเบียนกรณีว่างงานได้

  5. หนังสือหรือคำสั่งของนายจ้างให้ออกจากงาน (ถ้ามี)

  6. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ประกัน